Naknada za uređenje voda

VIŠI STRUČNI SURADNIK II. ZA OBRAČUN KOMUNALNIH PRIHODA I UPRAVLJANJE GROBLJEM
Mandino Vujnović, mag.oec.
051/688-213
mandino.vujnovic@kastav.hr

Sažetak

Izvori sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva jesu vodne naknade, cijena vodne usluge, državni proračun, proračuni jedinica lokalnih i/ili područnih (regionalnih) samouprava i ostali izvori.
Vodne naknade su vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za melioracijsku odvodnju, naknada za navodnjavanje i naknada za razvoj.
Vodne naknade javna su davanja.

Na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje voda. Naknada za uređenje voda obračunava se prema podacima iz očevidnika za obračun komunalne naknade.

Naknada za uređenje voda plaća se na sve nekretnine, osim na poljoprivredno zemljište.

Obveznik naknade za uređenje voda je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine. Drugi zakoniti posjednik nekretnine je najmoprimac, zakupnik, plodouživatelj, nositelj prava građenja, koncesionar, imatelj drugih prava nad nekretninom koja mu omogućuju zakonit posjed i korištenje nekretnine te tijela i pravne osobe koje prema posebnim propisima imaju pravo upravljanja, gospodarenja ili korištenja nekretnine. Suvlasnici su solidarni obveznici naknade za uređenje voda. Drugi zakoniti suposjednici su solidarni obveznici naknade za uređenje voda.

Prihod od naknade za uređenje voda koristi se za provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava, gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, gradnju mješovitih melioracijskih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode, gradnju i održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju, uklanjanje riječnog nanosa s pomorskog dobra, financiranje gradnje građevina urbane oborinske odvodnje (akumulacije, retencije i obodni kanali) kada je prijemna sposobnost izgrađenih građevina urbane oborinske odvodnje ili postojećih vodotoka nedostatna primiti višak oborinskih voda i podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnog dobra u zemljišne knjige i katastar, te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnog dobra.

Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje visinu naknade za uređenje voda.

Za potrebe obračuna naknade za uređenje voda, nekretnine se razvrstavaju u tarifni razred 1., razred 2., razred 3., razred 4., razred 5., razred 6. i razred 7.

Na zahtjev obveznika, naknada za uređenje voda neće se obračunati na nekretninu koju obveznik ne može koristiti zbog miniranosti, te na nekretninu za koju je doneseno konačno rješenje o zabrani korištenja ili konačno rješenje o rušenju, za razdoblje dok se ta nekretnina ne može koristiti.

Hrvatske vode su ovlaštene izuzeti od plaćanja naknade za uređenje voda nekretnine iz tarifnih razreda 1. do 4. u slučaju elementarne nepogode (požar, poplava i dr.), odnosno dok traje sanacija stanja na njima izazvanoga elementarnom nepogodom. Izuzeće se ostvaruje na zahtjev obveznika ili po službenoj dužnosti.

Ako se u prostorijama iz tarifnog razreda 4. obavlja djelatnost iz tarifnog razreda 1. ili 2. na istu će se primijeniti visina naknade za uređenje voda za tarifne razrede 1. odnosno 2.
Ako je vlasnik nekretnine jedna osoba, a zakoniti posjednik druga osoba, obveznikom naknade za uređenje voda smatra se osoba koja u tom prostoru obavlja djelatnost.
Ako se temeljna djelatnost vlasnika, odnosno zakonitoga posjednika nekretnine razlikuje od namjene nekretnine (npr. trgovina na veliko i malo – G u odnosu na skladišta koja pripadaju u djelatnost prijevoza i skladištenja – H) nekretnina se za potrebe obračuna naknade za uređenje voda razvrstava prema temeljnoj djelatnosti vlasnika, odnosno zakonitoga posjednika.

Prijenos podataka, vođenje očevidnika naknade za uređenje voda, dostavljanje izvješća o obračunatoj i naplaćenoj naknadi, snošenje materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati, kao i druga pitanja u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda, kada ih obavlja jedinica lokalne samouprave uz komunalnu naknadu uređuju se ugovorom između Hrvatskih voda i te jedinice lokalne samouprave, odnosno pravne osobe kojoj je jedinica lokalne samouprave povjerila obračun komunalne naknade.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave mogu radi zaštite određenih socijalno ugroženih i drugih kategorija obveznika preuzeti njihov dug ili preuzeti ispunjenje njihovog duga s osnove naknade za uređenje voda.

Za detaljne informacije pogledati povezane dokumente.

Povezani dokumenti

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19)

Uredba o visini naknade za uređenje voda („Narodne novine“ br. 82/10)

Skip to content