Komunalna naknada

VIŠI STRUČNI SURADNIK II. ZA OBRAČUN KOMUNALNIH PRIHODA I UPRAVLJANJE GROBLJEM
Mandino Vujnović, mag. oec.
688-213
mandino.vujnovic@kastav.hr

Sažetak:

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,
a plaća se za stambeni, garažni i poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti te neizgrađeno građevinsko zemljište.

Vlasnik nekretnine plaća komunalnu naknadu. Korisnik nekretnine plaća komunalnu naknadu ako je na njega obveza plaćanja prenesena pisanim ugovorom, ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili ako se ne može utvrditi vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze, iste prijaviti Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva. Ukoliko obveznik ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili
promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Prijavu (promjene) obveznika komunalne naknade može se napraviti putem obrasca u privitku naziva: Obrazac – Prijava (promjene) obveznika komunalne naknade.

Obrazac sa ispunjenim podacima može se dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav ili putem e-mail adrese: komunalno@kastav.hr

Komunalna naknada obračunava se po četvornom metru (m2) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja, i to za:

1.  Stambeni, garažni i poslovni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za Utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine“ br. 40/97).

2. Građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinice stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda (B).

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (Gradsko vijeće Grada Kastva) donosi Odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju:

1. Područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada2. Koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada

3. Koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada

4. Rok plaćanja komunalne naknade

5. Nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade

6. Opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Obvezniku komunalne naknade koji pojedini dospjeli iznos nije platio u propisanom roku, obračunavaju se zakonske zatezne kamate po stopi propisanoj za
nepravovremene uplate javnih prihoda.

Za detaljne informacije pogledati povezane dokumente.

Skip to content