Komunalni doprinos

VIŠI STRUČNI SURADNIK II. ZA OBRAČUN KOMUNALNIH PRIHODA I UPRAVLJANJE GROBLJEM
Mandino Vujnović, mag. oec.
051/688-213
mandino.vujnovic@kastav.hr

Sažetak:

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada Kastva i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine. Prihod je proračuna Grada Kastva koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Visina komunalnog doprinosa ovisi o zoni u kojoj se nalazi objekt, te o volumenu građevine koja se gradi ili ozakonjuje. Način utvrđivanja volumena i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa određen je na temelju posebnog propisa koji donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina odnosno investitor. U slučaju da je građevna čestica u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više investitora, obveznici plaćaju komunalni doprinos razmjerno učešću u vlasništvu, ukoliko se pisanim sporazumom ne dogovore drukčije.

Komunalni doprinos plaća se jednokratno ili obročno, a u slučaju ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru se, sukladno članku 22., stavku 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, može odobriti odgoda plaćanja za godinu dana od dana izvršnosti rješenja.

Izjavu o načinu plaćanja komunalnog doprinosa obveznik podnosi nadležnom upravnom odjelu u roku od pet dana od dana primitka zaključka kojim se obveznik poziva da dostavi izjavu o načinu plaćanja komunalnog doprinosa. U slučaju neodaziva, komunalni doprinos obračunava se jednokratno.

U slučaju jednokratne uplate komunalnog doprinosa, obveznik je dužan komunalni doprinos platiti u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata.

U slučaju ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i odgode plaćanja za godinu dana od dana izvršnosti rješenja, obveznik je dužan komunalni doprinos platiti u roku godine dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata.

U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa, obveznik je dužan komunalni doprinos platiti kao slijedi:
-najmanje 30% ukupne obveze u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu,
-preostali dio u najviše 24 jednakih mjesečnih obroka u razdoblju od 24 mjeseca od dana dospijeća komunalnog doprinosa.
Prilikom obročne otplate, obveznik je dužan pružiti odgovarajuće osiguranje kako slijedi:
a)pravne osobe – bankovna garancija ili bjanko zadužnica ili zalog (hipoteka) u omjeru 2:1
b)fizičke osobe – bjanko zadužnica ili zalog (hipoteka) u omjeru 2:1.

Na iznos odobrenog obročnog plaćanja komunalnog doprinosa obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope HNB. Kamata se obračunava za razdoblje od 15-tog dana od dana izvršnosti rješenja do dana dospijeća svakog pojedinog obroka. U slučaju zakašnjenja sa uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospio obrok, uz obračun kamate za taj neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa od 15-tog dana od dana izvršnosti rješenja do dana kada je cjelokupni neuplaćeni iznos dospio na naplatu. U slučaju zakašnjenja sa uplatom cjelokupnog neuplaćenog iznosa obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Grad Kastav može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:
-trgovačka društva i ustanove kojih je Grad Kastav osnivač ili većinski vlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti;
-investitore koji grade:
građevine od posebnog interesa za Grad Kastav i to: građevne namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, turističkoj djelatnosti, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom, srednjem i visoko školskom obrazovanju, građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava;
građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Primorsko-goranske županije ili suvlasništvu Primorsko-goranske županije i Grada Kastva.

Prava i obaveze HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata vezano uz plaćanje komunalnog doprinosa propisana su posebnim zakonom.
U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od obveze plaćanja komunalnog doprinosa ta sredstva će se osigurati iz sredstava poreznih prihoda Proračuna.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.
Iznimno, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.

Plaćanjem komunalnog doprinosa obveznik plaćanja komunalnog doprinosa sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji donosi Gradsko vijeće Grada Kastva za svaku kalendarsku godinu.

Obveznik može izvršiti uvid u zaduženja te zaprimljene uplate putem poveznice https://kastav.otvorenigrad.hr/ i odabirom kartice naziva „Financijske kartice“.

VAŽNA NAPOMENA: Po izvršenoj prijavi, podaci će obvezniku biti dostupni nakon 24 sata.  

Za detaljne informacije pogledati povezane dokumente.

Skip to content