Proračun

Gradski proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke, te sve godišnje rashode i izdatke Grada. Gradski proračun odobrava Gradsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen. Proračun objašnjava planove i aktivnosti Grada u vezi s korištenjem gradskog novca u fiskalnoj godini.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, a na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

2024. GODINA

2023. GODINA

2022. GODINA

2021. GODINA

2020. GODINA

2019. GODINA

2018. GODINA

Skip to content