Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Grad Kastav javnost informira putem službene web stranice o dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Grada Kastav na sljedeće moguće načine:

Putem telefona na broj: +385 051 691 452

Putem faksa na broj: +385 051 691 454

Elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@kastav.hr

 • Na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Poštom na adresu: adresa Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav

 • Na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Osobno na adresu: adresa Grad Kastav Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav

 • Na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • Ponedjeljkom od 08:00 do 11:00 sati
 • Utorkom od 13:00 do 17:00 sati
 • Srijedom od 08:00 do 11:00 sati
 • Četvrtkom od 08:00 do 11:00 sati

Službenik za informiranje: Marina Benvin, mag.iur.

Adresa/sjedište službenika za informiranje: Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav

Tel. službenice za informiranje: +385 051 691 452

Fax službenika za informiranje: +385 051 691 454

E-mail službenika za informiranje: info@kastav.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje:

 • Ponedjeljkom od 08:00 do 11:00 sati,
 • Utorkom od 13:00 do 17:00 sati
 • Srijedom od 08:00 do 11:00 sati
 • Četvrtkom od 08:00 do 11:00 sati

Naknada za pristup informacijama

Grad Kastav ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

Preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

Preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

Preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

Preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

Elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

Elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

Elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije:

 • 210 kuna za 64 GB
 • 150 kuna za 32 GB
 • 120 kuna za 16 GB
 • 50 kuna za 8 GB
 • 30 kuna za 4 GB

Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

Pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Napomena

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Grad Kastav izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama
Narodne novine«, broj 25/13
Narodne novine«, broj 85/15

Zakon o zaštiti osobnih podataka
»Narodne novine«, broj 103/03
»Narodne novine«, 118/06
»Narodne novine«, 41/08
»Narodne novine«, 130/11
»Narodne novine«, 106/12

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
»Narodne novine”, br. 42/18

Zakon o tajnosti podataka
»Narodne novine«, broj 79/07
»Narodne novine«, broj 86/12

Zakon o medijima
»Narodne novine«, broj 59/04
»Narodne novine«, 84/11
»Narodne novine«, 81/13

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
»Narodne novine«, broj 61/18
»Narodne novine«, 98/19

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
»Narodne novine, br. 17/19

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
»Narodne novine, broj 124/15

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
»Narodne novine«, broj 83/14

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
»Narodne novine«, broj 12/14
»Narodne novine«, broj 15/14

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija
Narodne novine”, br. 87/18

Propisi EU

Zakon o pravu na pristup informacijama sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije

– Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),

– Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),

– Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

Skip to content