Groblje Kastav

Na području Grada Kastva postoji „Gradsko groblje Kastav“.
Groblje na području Grada Kastva u vlasništvu je Grada Kastva, te njime upravlja Grad Kastav putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Grobna mjesta se prodaju isključivo u trenutku smrtnog slučaja građana na području Grada Kastva, te se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje na neodređeno vrijeme.

Osoba ne može steći na korištenje dva ili više grobnih mjesta na groblju na području grada Kastva, osim na temelju posebnih propisa.

Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta plaća se jednokratno. Iznimno, na zahtjev korisnika, može se odobriti obročna otplata naknade do najviše dvanaest obroka. Ukoliko korisnik nije u mogućnosti platiti naknadu u najviše dvanaest obroka, gradonačelnik može odobriti obročnu otplatu u najviše dvadeset i četiri obroka.

Za korištenje grobnog mjesta plaća se godišnja grobna naknada. Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje u cjelokupnom iznosu u roku od petnaest dana po ispostavljenom računu.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Na nepravovremene uplaćene iznose naknade, obračunavaju se zakonske zatezne kamate koje teku od dana dospijeća svakog pojedinog obroka pa do isplate.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnja grobna naknada za korištenje utvrđuje se rješenjem.

Iznos naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade utvrđen je Odlukom o visini grobnih naknada.

Pravila ponašanja, način održavanja i red na groblju, izvođenje radova i pružanje usluga od strane drugih pravnih ili fizičkih osoba na groblju Kastav utvrđeni su Odlukom o pravilima ponašanja na groblju Kastav i Odlukom o groblju Kastav.

PRILOG:

Odluka o pravilima ponaτanja na groblju Kastav

Odluka o visini grobnih naknada