Gradsko groblje Kastav i Novo groblje Kastav

VIŠI STRUČNI SURADNIK II. ZA OBRAČUN KOMUNALNIH PRIHODA I UPRAVLJANJE GROBLJEM
Mandino Vujnović, mag.oec.
051/688-213
mandino.vujnovic@kastav.hr

SAŽETAK:

Na području Grada Kastva postoje dva groblja: Gradsko groblje Kastav i Novo groblje Kastav.
Groblja na području Grada Kastva u vlasništvu su Grada Kastva, te njima upravlja Grad Kastav putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje na neodređeno vrijeme.

Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta plaća se jednokratno. Iznimno, na zahtjev korisnika, može se odobriti obročna otplata naknade do najviše dvanaest obroka. Ukoliko korisnik nije u mogućnosti platiti naknadu u najviše dvanaest obroka, gradonačelnik može odobriti obročnu otplatu u najviše dvadeset i četiri obroka.

Za korištenje grobnog mjesta plaća se godišnja grobna naknada. Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje u cjelokupnom iznosu u roku od petnaest dana po ispostavljenom računu.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Na nepravovremene uplaćene iznose naknade, obračunavaju se zakonske zatezne kamate koje teku od dana dospijeća svakog pojedinog obroka pa do isplate.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se rješenjem.

Iznos naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade utvrđen je Odlukom o visini grobnih naknada.

Pravila ponašanja, način održavanja i red na groblju, izvođenje radova i pružanje usluga od strane drugih pravnih ili fizičkih osoba na groblju Kastav utvrđeni su Odlukom o pravilima ponašanja na groblju Kastav i Odlukom o grobljima.

Ostavinski postupak nakon smrti korisnika grobnog mjesta

Ostavinski postupak je redoviti sudski postupak koji se provodi nakon smrti ostavitelja. Pokreće se nakon što sud primi smrtovnicu ostavitelja, izvadak iz matice umrlih, odnosno s njima izjednačenu ispravu.

Ako nije proveden ostavinski postupak (primjerice zato što ostavinski sud nije zaprimo smrtovnicu ostavitelja ili s njom izjednačenu ispravu) pa iza ostaviteljeve smrti nije doneseno rješenje o nasljeđivanju, a iza ostavitelja je ostala imovina, mjesno nadležnom općinskom sudu možete podnijeti prijedlog za pokretanje ostavinskog postupka, uz dostavu potrebnih isprava.

Za raspravljanje ostavine nadležan je općinski sud, odnosno javni bilježnik kao povjerenik suda.

Nakon završetka ostavinske rasprave sud donosi rješenje o nasljeđivanju, kojim utvrđuje tko je ostaviteljevom smrću postao njegov nasljednik i koja su prava time stekle druge osobe. Pravomoćnim je rješenjem utvrđeno što je u sastavu ostavine, tko je ostaviteljev nasljednik, koliki mu nasljedni dio pripada, je li mu nasljedno pravo ograničeno ili opterećeno i kako, postoje li kakva prava na zapise i koja, kao i koja su prava time stekle i druge osobe.

Sud koji je povjerio javnom bilježniku predmet provodi stalni nadzor nad njegovim radom, a iz važnih razloga može mu oduzeti provođenje ostavinskog postupka i sam provesti postupak ili ga povjeriti drugom javnom bilježniku.

Ostavinska se rasprava ne provodi ako prema podacima kojima sud raspolaže umrli nije ostavio ostavinu ili ako je ostavitelj ostavio samo pokretne stvari i s njima izjednačena prava, a nijedna od osoba pozvanih na nasljedstvo ne zahtijeva da se provede ostavinski postupak. Više informacija o ostavinskom postupku možete pronaći na poveznici u prilogu.

PRILOG:

Odluka o pravilima ponaτanja na groblju Kastav

Odluka o visini grobnih naknada

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini grobnih naknada

Odluka o grobljima („Službene novine PGŽ“ br. 12/18)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Kastav („Službene novine Grada Kastva“ br. 6/20)

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o grobljima Kastav („Službene novine Grada Kastva“ br. 8/20)

Ostavinski postupak

Skip to content