Dokumenti i strategije Grada

STATUT GRADA KASTVA

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug grada, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

STRATEGIJA RAZVOJA “KASTAV PAMETNI GRAD” 2017.-2022.

Cilj ove Strategije je omogućavanje sustavnog i integriranog pristupa razvoju pametnog grada s ciljem osiguravanja više razine kvalitete i standarda života za sve dionike razvoja Grada Kastva. Ostvarivanjem postavljenih ciljeva Strategije i uspješnom implementacijom pametnih rješenja, Grad Kastav postići će iskorak u ključnim područjima djelovanja – pametno društvo, pametna infrastruktura i pametno upravljanje te izvršiti svoje pozicioniranje na regionalnoj mapi pametnih i kreativnih gradova.

Strategija razvoja Kastav – pametni grad 2017-2022.

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA GRADA KASTVA 2016.-2020.

Program ukupnog razvoja Grada Kastva (U daljnjem tekstu PUR Grada Kastva) je planski dokument razvoja Grada Kastva u kojem se određuju lokalni razvojni pravci uzimajući u obzir sva obilježja, prednosti i ograničenja područja kako bi se utvrdili ciljevi i prioriteti razvoja

PUR Grada Kastva sastoji od dvije međusobno povezane cjeline, od čega je prva Analiza postojeće situacije područja, a druga Strategija razvoja područja.

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2021. GODINI NA PODRUČJU GRADA KASTVA

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINI NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Kastva – utvrđuje osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Kastva u 2020. godini.

Plan operativne provedbe – 2020.

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Kastva – definira sve raspoložive resurse i subjekte u zaštiti od požara te je izrađen u skladu s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području županije.

Plan aktivnog uključenja subjekata – 2020.

Plan aktivnosti zaštite od požara – definira: Ustroj motriteljsko – dojavne službe i izviđačko preventivne ophodnje, Plan motrenja i ophodnji, Ustroj, uvjeti i način korištenja teške građevinske mehanizacije, Financiranje

Plan aktivnosti ZOP – 2020
Zaključak ZOP – 2020

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2019. GODINI NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti svih tijela i organizacija uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Plan aktivnog ukljucenja subjekata zastite od pozara 2019

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara definira sve raspoložive resurse i subjekte u zaštiti od požara te je izrađen u skladu s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području županije.

Plan operativne provedbe – zastita od pozara 2019.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA GRAD KASTAV 2019

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI I KLIMATSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA KASTVA

Službene objave

Ostali dokumenti

Skip to content