Dokumenti i strategije grada

STATUT GRADA KASTVA

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug grada, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

STRATEGIJA RAZVOJA “KASTAV PAMETNI GRAD” 2017.-2022.

Cilj ove Strategije je omogućavanje sustavnog i integriranog pristupa razvoju pametnog grada s ciljem osiguravanja više razine kvalitete i standarda života za sve dionike razvoja Grada Kastva. Ostvarivanjem postavljenih ciljeva Strategije i uspješnom implementacijom pametnih rješenja, Grad Kastav postići će iskorak u ključnim područjima djelovanja – pametno društvo, pametna infrastruktura i pametno upravljanje te izvršiti svoje pozicioniranje na regionalnoj mapi pametnih i kreativnih gradova.

Strategija razvoja Kastav – pametni grad 2017-2022.

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA GRADA KASTVA 2016.-2020.

Program ukupnog razvoja Grada Kastva (U daljnjem tekstu PUR Grada Kastva) je planski dokument razvoja Grada Kastva u kojem se određuju lokalni razvojni pravci uzimajući u obzir sva obilježja, prednosti i ograničenja područja kako bi se utvrdili ciljevi i prioriteti razvoja

PUR Grada Kastva sastoji od dvije međusobno povezane cjeline, od čega je prva Analiza postojeće situacije područja, a druga Strategija razvoja područja.

PLAN UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti svih tijela i organizacija uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Plan aktivnog ukljucenja subjekata zastite od pozara 2019

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara definira sve raspoložive resurse i subjekte u zaštiti od požara te je izrađen u skladu s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području županije.

Plan operativne provedbe – zastita od pozara 2019.

Službene objave

Ostali dokumenti