Komunalni red i komunalno redarstvo

U provođenju Zakona o komunalnom gospodarstvu komunalni redari obavljaju poslove nadzora nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Gradskog Vijeća, vezanih uz komunalno gospodarstvo, ali i niza drugih propisa.

NADLEŽNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

 • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuju nerazvrstane ceste,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost jedinica lokalne samouprave, kojima se uređuje građevinska inspekcija
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa o držanju kućnih ljubimaca,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinica lokalne samouprave.

ŠTO NIJE U NADLEŽNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

 • zagađenje zraka, vode, svjetlosno zagađenje te opasna zračenja,
 • prekoračenje razina buke u vrijeme propisano Zakonom,
 • kontrola radnog vremena,
 • kršenje javnog reda i mira te ostali oblici ponašanja kojima se vrijeđaju moralni osjećaji i sl.,
 • kućni red i drugi odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama,
 • građenje čvrstih objekata i izvođenje radova koji ne spadaju pod jednostavne građevine i radove sukladno posebnim propisima,
 • nadzor držanja kućnih ljubimaca u zajedničkim dijelovima zgrada,
 • sporovi između vlasnika privatnih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.)
 • imisije štetnih tvari i smetanje vlasništva

U provedbi nadzora nad provedbom Odluke o komunalnom redu komunalni redar je ovlašten:

 • zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,
 • prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),
 • obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane odlukom o komunalnom redu odnosno druge mjere propisane zakonom.

Skip to content