KaSTAV – grad sa stavom prema otpadu

Lokacija: Kastav

Vrijednost: 439.772,26 kuna

85% 85% sufinancirano sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda

Status: U TIJEKU

Opis projekta

Projektom je definirana provedba 11 izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem informiranja i educiranja građana Grada Kastva. Građane se želi osvijestiti o njihovoj ulozi, važnosti njihovog odgovornog postupanja s komunalnim otpadom kao i važnosti promjene njihovih dosadašnjih navika.

Poseban naglasak se stavlja na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Vezane objave

Skip to content