4. siječnja 2018. | Zaštita okoliša

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), Mišljenja o provedenom postupku ocjene izdanom po Primorsko – goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Klasa: 351-01/17-04/74, Urbroj: 2170/1-03-08/7-17-2 od 15. prosinca 2017. godine, nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija, Gradonačelnik Grada Kastva donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija.

Skip to content