5. siječnja 2018. | Zaštita okoliša

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. – 2022. godine

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), Mišljenja o provedenom postupku ocjene izdanom po Primorsko – goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Klasa: 351-01/17-04/72, Urbroj: 2170/1-03-08/7-17-3 od 19. prosinca 2017. godine, nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. – 2022. godine, Gradonačelnik Grada Kastva donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. – 2022. godine.

Skip to content