23. prosinca 2019. | Natječaji | Ostali natječaji

Javni poziv za davanje ponuda za organizaciju manifestacije “Maškarani centar Kastav”

JAVNI POZIV – ZA DAVANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJE “MAŠKARANI CENTAR KASTAV”

1. PREDMET JAVNOG POZIVA:

Grad Kastav će dati na privremeno korištenje dio javne površine, opremu te subvenciju honorara izvođačima radi organizacije manifestacije “Maškarani centar Kastav” sukladno grafičkom prikazu koji se sastavni dio ovog Poziva.

2. LOKACIJA:

Stražnica, Kastav – k.č. 4384/1 i k.č. 4384/3 k.o. Kastav, sukladno grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog Poziva.

3. VRIJEME ODRŽAVANJA:

Od 18. siječnja do 16. veljače 2020. godine (svaka subota)

4. OSIGURAVA GRAD:

– Javna površina
– Šator s termogenim grijačem, drvenim podom i pagodama
– Pivski setovi – 15 garnitura
– pozornica
– kemijski wc kom 4
– strujni priključak

5. OBVEZE IZABRANOG PONUDITELJA:

– organizirati ugostiteljsku djelatnost na manifestaciji “Maškarani centar Kastav” sukladno čl. 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN  85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19;
– organizirati glazbeni program što minimalno uključuje tri izvođača po večeri. Izabrani ponuditelj osigurava potreban razglas i rasvjetu;
– organizirati zaštitarsku službu;
– osigurati čistoću (vraćanje u prvobitno stanje) šatora i okoliša šatora po završetku svakog događanja;
– osigurati naftu za rad termogenog grijača;
– osigurati poštivanje svih ostalih zakonskih pretpostavku nužnih za održavanje manifestacije (prijava javnog skupa, sanitarni uvjeti i sl.).

6. OSTALI UVJETI:

– Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti Grad će dozvoliti produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta najdulje do 04:00 sata;
– Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti Grad će dozvoliti ponuditelju obavljanje ugostiteljske djelatnosti na javnoj površini;
– Grad Kastav sufinancirat će provođenje glazbenog programa u iznosu od maksimalno 50.000,00 kn bruto, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Kastva za 2020. godinu. Navedeni iznos isplatit će se izravno izvođačima;
– Ponuditelju koji se ne bude pridržavao navedenih obveza bit će uskraćena mogućnost sudjelovanja na pozivima za organizaciju ostalih manifestacija u 2020. godini u organizaciji Grada Kastva.

7. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PONUDU:

– naziv natjecatelja, OIB, adresa sjedišta natjecatelja, odgovorna osoba – za pravnu osobu;
– kontakt osoba
– preslika obrtnice (za natjecatelja fizičku osobu – obrtnika), odnosno preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar, izvadak iz sudskog registra ili registra udruga (za natjecatelja pravnu osobu) iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti organizacije manifestacija;
– program iz kojeg mora biti vidljivo koliko je planiranih večeri, bendovi koji će nastupati po svakoj večeri te vrsta ugostiteljske usluge koja će se pružati. Opisati i kako će program utjecati na poboljšanje kulturne i turističke ponude Grada Kastva te navesti udio vlastitih sredstava u organizaciji manifestacije.
– Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja (obrazac izjave nalazi se u prilogu natječaja)

8. ROK ZA PODNOŠENJE I NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Pismena ponuda se dostavlja, poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Javni poziv – MAŠKARANI CENTAR – ne otvaraj”

na adresu: Grad Kastav, Kastav, Zakona kastafskega 3.“

Rok za zaprimanje ponuda je zaključno do 02. siječnja 2020. godine u 10 sati bez obzira na način dostave. 

9. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA:

Ponude se otvaraju dana 02. siječnja 2020. godine u 10 sati u prostorijama Gradske uprave, Zakona kastafskega 3, Kastav.

10. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su:

– Ocjena kvalitete programa u okviru ponuđenog sadržaja te poboljšanja kulturne i turističke ponude Grada Kastva.
– Ocjena vlastitog udjela financijskih sredstava koje ponuditelj planira uložiti u manifestaciju.

11. OSTALE ODREDBE:

– Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Grada i na internetskim stranicama Grada Kastva.
– Punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan je najkasnije do otvaranja pisanih ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju pisanih ponuda.
– Rok zaključenja ugovora: 03. siječnja 2020. godine;
– Organizator i pružatelj ugostiteljske djelatnosti su dužni svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima RH, poštivati higijensko-tehničke uvjete kao i ishoditi prethodnu sanitarnu suglasnost ukoliko je potrebna za obavljanje djelatnosti te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju, Grad Kastav ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Gradonačelnik: Matej Mostarac

Skip to content