Porez na kuću za odmor

STRUČNA SURADNICA ZA NAPLATU PRORAČUNSKIH PRIHODA
Tatjana Širola, oec.
688-216
tatjana.sirola@kastav.hr

Sažetak:

Porez na kuće za odmor vlastiti je izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna na čijem se području nalazi kuća za odmor, a plaćaju ga pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski. U to se ne ubrajaju gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Period korištenja zgrade, dijela zgrade odnosno stana, povremeno ili sezonski može se dokazati raspoloživim dokumentima i podacima kao što su:

 • Osobna iskaznica prema prijavljenom prebivalištu vlasnika;
 • Putovnica;
 • Visina troška električne energije i vode;
 • Potvrda o zasnovanom radnom odnosu i mogućnosti odlaska na posao i s posla;
 • Mjesto podnošenja porezne prijave;
 • Ugovor o najmu;
 • Rješenje o kategorizaciji objekta za iznajmljivanje;
 • Porezno Rješenje o utvrđivanju poreza od iznajmljivanja i  najma;
 • Izjave svjedoka;
 • Drugi dokazi podobni za ocjenu i utvrđivanje vremena korištenja nekretnine (kuće ili stana).

Porez na kuću za odmor obračunava se prema četvornom metru korisne površine. Napomena kako se podatak zadužene korisne površine može pronaći u izdanom rješenju komunalne naknade.

Visinu poreza na kuću za odmor propisuje svojom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a u Gradu Kastvu iznosi 12,00 kn/m2. Porez na kuću za odmor plaća se godišnje i to u roku od petnaest dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Vlasnik kuće za odmor, odnosno obveznik poreza na kuću za odmor, dužan je ispuniti Obrazac – prijava poreza na kuću za odmor, te dostaviti ispunjeni obrazac osobno ili putem pošte na adresu Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav ili putem e-mail adrese: financije@kastav.hr

Porezni obveznik dužan je Gradu Kastvu dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze, u roku od 30 dana od nastale promjene.

Činjenica da se kuća za odmor koristi za iznajmljivanje nije od utjecaja na utvrđivanje poreza na kuće za odmor, tako da vlasnik takvog objekta može istovremeno plaćati porez po dvije osnove: porez na kuću za odmor radi povremenog korištenja nekretnine te porez na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja koji se utvrđuje u paušalnoj svoti.

Porez na kuću za odmor ne plaća se u situaciji:

 • Ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti;
 • Ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice;
 • Ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Za obveznike koji ne dostave podatke predviđene su novčane kazne:

 • Pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn do 25.000,00 kn;
 • Odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn;
 • Fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 1.000,00 kn do 15.000,00 kn;
 • Fizička osoba u iznosu od 100,00 kn do 5.000,00 kn.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Više informacija o porezu na kuću za odmor može se pronaći u povezanim dokumentima.

Povezani dokumenti:

Opći porezni zakon („Narodne novine“ br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/40 i 42/20)

Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17)

Odluka Grada Kastva („Službene novine PGŽ“ br. 27/01, stranica 1979)

Obrazac pravna osoba – prijava poreza na kuću za odmor

Obrazac fizička osoba – prijava poreza na kuću za odmor

Skip to content